Bulgarian flag English flag
Wine image

Нашите продукти

Системата Bag-in-Box (BiB) се използва за пакетиране и транспортиране на множество продукти. BiB има много преимущества като ниска цена и леко тегло. Торбите могат да се рециклират, лесни са за употреба и запазват качествата на продукта вътре.

BiB се използва за:

- вино
- мляко
- течни яйца
- масла и сосове
- перилни препарати
- химикали
- супи


Чаша вино

Вино

...

Сок

Мляко

Мляко

...

Течни яйца

...

Перилни препарати

Olive oil

Олио и сосове

Тръжна документация (15.12.2020г.)

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на eкструдер за полиетилен - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор №BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ВАЛ-БЕГ" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Документи

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация за регистрация

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация по чл. 12

ВАЛ-БЕГ ООД - Изисквания оферти

ВАЛ-БЕГ ООД - Методика за оценка

ВАЛ-БЕГ ООД - Оферта

ВАЛ-БЕГ ООД - Проект на договор

ВАЛ-БЕГ ООД - Публична покана

Тръжна документация (16.02.2021г.)

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на UPS - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ВАЛ-БЕГ" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Документи

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация за регистрация

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация по чл. 12

ВАЛ-БЕГ ООД - Изисквания оферти

ВАЛ-БЕГ ООД - Методика за оценка

ВАЛ-БЕГ ООД - Оферта

ВАЛ-БЕГ ООД - Проект на договор

ВАЛ-БЕГ ООД - Публична покана

Проект № BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - "Подобряване на производствения капацитет на Вал-Бег ООД"