Български/English

Продукти

taps and bags

 

Системата Bag-in-box (BiB) се използва за опаковане и транспортиране на различни видове продукти.Тя има редица предимства, сред които ниската цена и тегло. BiB могат да бъдат рециклирани, запазват качествата на продуктите и са лесни за употреба.

BiB се използва за:

bag-in-box Торбите могат да се изработват в различни размери и разположения на кранчетата в зависимост от желанията на клиента.

 

Тръжна документация (15.12.2020г.)

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на eкструдер за полиетилен - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор №BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ВАЛ-БЕГ" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Документи

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация за регистрация

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация по чл. 12

ВАЛ-БЕГ ООД - Изисквания оферти

ВАЛ-БЕГ ООД - Методика за оценка

ВАЛ-БЕГ ООД - Оферта

ВАЛ-БЕГ ООД - Проект на договор

ВАЛ-БЕГ ООД - Публична покана

Тръжна документация (16.02.2021г.)

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на UPS - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ВАЛ-БЕГ" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Документи

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация за регистрация

ВАЛ-БЕГ ООД - Декларация по чл. 12

ВАЛ-БЕГ ООД - Изисквания оферти

ВАЛ-БЕГ ООД - Методика за оценка

ВАЛ-БЕГ ООД - Оферта

ВАЛ-БЕГ ООД - Проект на договор

ВАЛ-БЕГ ООД - Публична покана

Проект № BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - "Подобряване на производствения капацитет на Вал-Бег ООД"