Български/English

Products

taps and bags

The system Bag-in-box (BiB) is used for packaging and transportation of different products. BiB has a lot of advantages including the low cost and the light self-weight. The bags are recyclable, they keep the qualities of the products inside and are easy to use.

BiB is used for:

bag-in-box BiB can be produced in different sizes and with a different tap placing.

Тръжна документация

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на eкструдер за полиетилен - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор №BG16RFOP002-2.040-0421-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ВАЛ-БЕГ" ООД", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.